Боривоја Гојковића 9, 18000 Ниш
018/511-403
018/250-188

Одељење за матичну делатност

Преко Одељења за матичну делатност Библиотека остварује Законом поверене матичне функције, целовито и перманентно, за 86 регистрованих библиотека у мрежи Нишавског округа. Поред вршења надзора над стручним радом, праћења и проучавања стања, потреба и услова рада, пружања стручне помоћи, старања о усавршавању кадрова и предлагања мера за унапређење библиотечке делатности, радници Одељења, дипл. библиотекар саветник и виши дипл. библиотекар, професионално сарађују и са библиотекама које нису у мрежи библиотека Нишавског округа.

Одељење прати савремене токове библиотекарства прикупљањем стручних публикација, праћењем електронских извора, присуствовањем и учешћем у реализацији стручних скупова и семинара. Активно је укључено у рад Библиотекарског друштва Србије .

Радници Одељења учествују у реализацији других програмских активности предвиђеним плановима и програмима рада Библиотеке. Раде и послове међубиблиотечке позајмице, пријем поклона и дистрибуцију сувишака књига другим заинтересованим библиотекама.

О свим активностима Одељење за матичне послове води стандардну и потпуну документацију.

Руководилац Одељења – Срђан Антић

  09.07.2015.  |    13:08