Боривоја Гојковића 9, 18000 Ниш
018/511-403
018/250-188

Позив за подношење понуде за сервисирање рачунарске опреме

Поштовани,

Наручилац, установа Народна библиотека „Стеван Сремац“ у Нишу,  покренула је набавку услуга бр 2. УСЛУГА  СЕРВИСИРАЊА РАЧУНАРСКЕ ОПРЕМЕ  и овим путем вам упућујемо позив да, уколико сте заинтересовани, доставите своју понуду.

У складу са Законом о јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр. 124/2012), за набавку истоврсних добара, услуга или радова чија је укупна процењена вредност на годишњем нивоу нижа од 400 000 динара, наручиоци нису обавезни да примењују одредбе наведеног закона.

 

ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ

УСЛУГА СЕРВИСИРАЊА РАЧУНАРСКЕ ОПРЕМЕ  за Народну библиотеку „Стеван Сремац“ Ниш.

 

НАЧИН И УСЛОВИ ПЛАЋАЊА

Рок плаћања је 45 дана, у зависности од динамике прилива средстава од Управе за финансије, без камате.

 

ГАРАНЦИЈА И КВАЛИТЕТ УСЛУГЕ

 Изабрани понуђач је дужан да услугу пружи у складу са законом, уговором и добрим пословним обичајима, са пажњом доброг привредника.

 

ЦЕНА, ВАЛУТА И НАЧИН НА КОЈИ МОРА БИТИ ИЗРАЖЕНА ЦЕНА У ПОНУДИ

 Цена мора бити исказана у динарима без пореза и са порезом.

 

КРИТЕРИЈУМ ЗА ОЦЕНУ ПОНУДЕ:

Најнижа понуђена цена.

 

НАЧИН ДОСТАВЉАЊА ПОНУДА

Вашу понуду можете доставити најкасније до ПОНЕДЕЉКА, 23. 03. 2015. године, до 9 сати, на адресу наручиоца: Народна библиотека „Стеван Сремац“ Ниш, Боривоја Гојковића 9. Понуду можете доставити лично, на назначену адресу,/послати поштом са назнаком на коверти „За набавку услуге бр. 2“, с тим што иста мора бити примљена код наручиоца најкасније до напред наведеног рока, /телефаксом на број 018-250-188, /електронском поштом на адресу наручиоца  aleksandra@nbss.rs,  у ком случају понуђач доставља скенирану понуду.

 

ОСТАЛО: 

Обавештења у вези предмета јавне набавке можете тражити од контакт особе Александре Аџић, тел. 511-403, локал 113.

Писмено обавештење о резултатима набавке, наручилац ће доставити свим понуђачима који су доставили своје понуде у року од 5 дана од дана истека рока за доставу понуда, путем електронске поште, зато је потребно да сви понуђачи у образац понуде упишу и свој е-mail. Понуђачима који нису уписали свој е-mail, писмено обавештење биће достављено телефаксом, или ће исто бити позвано да лично преузме обавештење о набавци.

 

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА:

КОНКУРСНУ ДОКУМЕНТАЦИЈУ МОЖЕТЕ ПРЕУЗЕТИ ОВДЕ

  02.03.2015.  |    15:52

Повезани текстови