Боривоја Гојковића 9, 18000 Ниш
018/511-403
018/250-188

Позив за подношење понуде за набавку канцеларијског материјала

Поштовани,

Наручилац, установа Народна библиотека „Стеван Сремац“ у Нишу,  покренула је набавку добара бр 1. КАНЦЕЛАРИЈСКИ МАТЕРИЈАЛ и овим путем вам упућујемо позив да, уколико сте заинтересовани, доставите своју понуду.

У складу са Законом о јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр. 124/2012), за набавку истоврсних добара, услуга или радова чија је укупна процењена вредност на годишњем нивоу нижа од 400 000 динара, наручиоци нису обавезни да примењују одредбе наведеног закона.

ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ: КАНЦЕЛАРИЈСКИ МАТЕРИЈАЛ  за Народну библиотеку „Стеван Сремац“ Ниш.

 

НАЧИН И УСЛОВИ ПЛАЋАЊА

Рок плаћања је 45 дана, у зависности од динамике прилива средстава од Управе за финансије, без камате.

 

ГАРАНЦИЈА И КВАЛИТЕТ УСЛУГЕ

Изабрани понуђач је дужан да услугу пружи у складу са законом, уговором и добрим пословним обичајима, са пажњом доброг привредника.

 

ЦЕНА, ВАЛУТА И НАЧИН НА КОЈИ МОРА БИТИ ИЗРАЖЕНА ЦЕНА У ПОНУДИ

Цена мора бити исказана у динарима без пореза и са порезом.

 

КРИТЕРИЈУМ ЗА ОЦЕНУ ПОНУДЕ

Најнижа понуђена цена.

 

НАЧИН ДОСТАВЉАЊА ПОНУДА

Вашу понуду можете доставити најкасније до среде, 25. 03. 2015. године, до 9 сати, на адресу наручиоца: Народна библиотека „Стеван Сремац“ Ниш, Боривоја Гојковића 9.  Понуду можете доставити лично, /на назначену адресу, /послати поштом са назнаком на коверти „За набавку добра бр. 1“, с тим што иста мора бити примљена код наручиоца најкасније до напред наведеног рока, /телефаксом на број 018-250-188, /електронском поштом на адресу наручиоца  sonja.sukovic@yahoo.com, у ком случају понуђач доставља скенирану понуду.

 

ОСТАЛО: 

Обавештења у вези предмета јавне набавке можете тражити од контакт особе: Соња Шуковић, 250-199.

Писмено обавештење о резултатима набавке наручилац ће  доставити свим понуђачима који су доставили своје понуде у року од 5 дана од дана истека рока за доставу понуда путем електронске поште, зато је потребно да сви понуђачи у образац понуде упишу и свој е-mail. Понуђачима који нису уписали свој е-mail, писмено обавештење биће достављено телефаксом, или ће исто бити позвано да лично преузме обавештење о набавци.

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

КОНКУРСНУ ДОКУМЕНТАЦИЈУ МОЖЕТЕ ПРЕУЗЕТИ ОВДЕ

  01.03.2015.  |    15:37

Повезани текстови