Боривоја Гојковића 9, 18000 Ниш
018/511-403
018/250-188

План интегритета

Поштоване колегинице и колеге,

Обавештавамо вас да је Народна библиотека „Стеван Сремац“ Ниш почела са израдом свог плана интегритета.
Рок за израду плана интегритета је до 31. 03. 2013. године.
Законом о Агенцији за борбу против корупције прописана је обавеза доношења плана интегритета од стране свих државних органа и организација, органа територијалне аутономије и локалне самоуправе, јавних служби и јавних предузећа у складу са Смерницама за њихову израду и спровођење које израђује Агенција.

ШТА ЈЕ ПЛАН ИНТЕГРИТЕТА?

План интегритета је документ који је резултат поступка самопроцене изложености институције ризицима за настанак и развој корупције и других неправилности у циљу одржања и унапређења интегритета институције.
Сврха плана интегритета је успоствљање мехнизма који ће обезбедити ефикасно и ефективно финкционисање институције кроз јачање одговорности, поједностављење компликованих процедура, повећање транспарентности код доношења одлука, контролисање дискреционих овлашћења, јачање етике, елиминисање неефикасне праксе и неприменљиве регулативе, увођење ефикасног система надзора и контроле.
Израда плана интегритета обавља се у три фазе.
Прва фаза је фаза припреме, у којој руководилац институције доноси одлуку о изради и спровођењу плана интегритета и именује координатора, чланове радне групе и лице задужено за надзор. Припрема се програм израде плана.
Друга фаза се односи на процену и оцену постојећег стања изложености и отпорности радних процеса и односа у областима функционисања институције на ризике за настанак и развој етичких и професионално неприхватљивих поступака, коруптивних поступака и корупције и других неправилности.

Трећа фаза или завршна фаза предвиђена је предлагању мера и активности за побољшање интегритета институције.

Након усвајања плана интегритета руководилац институције одређује лице одговорно за спровођење плана интегртета које прати спровођење ефикасност и резултате спровођења предложених мера за побољшање интегритета институције.

Дана 19. 01. 2012. године, започели смо са првом фазом израде плана интегритета доношењем одлуке о изради и спровођењу плана интегритета и именовањем чланова радне групе. У радну групу именовани су:

1. Соња Шуковић, кординатор (директор Библиотеке)
2. Мира Церовић, члан радне групе (шеф Одељења књиге за децу)
3. Драгана Најдановић, члан радне групе (шеф Одељења белетристике)
4. Биљана Петковић, члан радне групе (председник Синдиката) и
5. Зоран Филиповић, члан радне групе (референт противпожарне заштите)

Лице за надзор над израдом плана интегритета је Соња Шуковић.

Радна група припрема програм израде плана интегритета, упознаје запослене са циљем, значајем и начином израде плана интегриета; врши оцену и процену постојећег стања изложености и отпорности радних процеса у областима функционисања институције, предлаже мере и активности за побољшање интегритета институције; упознаје запослене са ризицима нарушења интегиртета, оценом изложености и планом побољшања.

Координатор радне групе у фази оцене изложености институције ризицима за настанак и развој корупције и других неправилности и код предлагања адекватних мера и активности за умањење и отклањање препознатих ризика може укључити и запослене у областима функционисања институције које се процењују (нпр. код оцене ризика за област управљања финансијама укључити запослене који раде у том сектору).

У изради плана интегритета важно је учешће запослених с обзиром на то да познају функционисање радних процеса које обављају и на најбољи начин могу идентификовати и проценити ризике и предложити адекватне мере и активности за њихово спречавање и отклањање.
У току друге фазе запослени и функционери попуњавају анонимни упитник.

Повезани текстови